TPL_BEEZ5_LOGO

Годишна сметка на ЈПЕД Струмица Гас за 2018 година

Извештај за биланс на успех.

Превземете овде

Извештај за биланс на состојбата.

Превземете овде