TPL_BEEZ5_LOGO

Годишна сметка на ЈПЕД Струмица Гас за 2017 година

Извештај за даночен биланс.

Превземете овде

Извештај за биланс на успех.

Превземете овде

Извештај за биланс на состојбата.

Превземете овде

Годишна сметка на ЈПЕД Струмица Гас за 2018 година

Извештај за биланс на успех.

Превземете овде

Извештај за биланс на состојбата.

Превземете овде

Годишна сметка на ЈПЕД Струмица Гас за 2019 година

Извештај за биланс на успех и биланс на состојба.

Превземете овде